Otvorené: 07:00 - 17:00
Nižná brána, KEŽMAROK
Tel.: 0902 85 85 85

Technická kontrola

Pravidelná kontrola technického stavu motorového vozidla sa vykonáva v rozsahu overenia

 • dokladov
 • stavu a činností mechanizmov a zariadení vozidla, jeho súčastí a výbavy z hľadiska plnenia stanovených podmienok

Zvláštna kontrola

 • sa vykonáva mimo lehôt na žiadosť držiteľa vozidla alebo orgánov štátnej správy v plnom alebo čiastočnom rozsahu pravidelnej kontroly (napr. kontrola brzdovej sústavy, riadenia, osvetlenia, atď., alebo KTS v celom rozsahu). Výsledok tejto kontroly slúži zákazníkovi ako informácia.

Opakovaná kontrola

 • kontrolujú sa iba zistené nedostatky z predchádzajúcej kontroly do 30 dní odo dňa vykonania predchádzajúcej kontroly. V ostatných prípadoch sa musí vykonať v plnom rozsahu.

Administratívna kontrola

 • Povinnosť vykonania administratívnej technickej kontroly a administratívnej emisnej kontroly je upravená v § 21 ods. 1 písm. e) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 725/2004 Z. z.“).„Prevádzkovateľ vozidla, ktoré je v premávke na pozemných komunikáciách, je povinný bez vyzvania na vlastné náklady podrobiť vozidlo technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej
  • ak táto povinnosť bola uložená obvodným úradom dopravy v konaní o jednotlivo dovezenom vozidle podľa § 16a ods. 26, § 16b ods. 18 zákona č. 725/2004 Z. z., a to v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel,
  • ak táto povinnosť bola uložená obvodným úradom dopravy v konaní o opätovnom schválení vozidla podľa § 16d ods. 6 písm. a) zákona č. 725/2004 Z. z., a to v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel,
  • ak táto povinnosť bola uložená obvodným úradom dopravy v konaní podľa § 23a ods. 10 zákona č. 725/2004 Z. z., a to v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel,
  • ak počas lehoty platnosti technickej kontroly pravidelnej alebo lehoty platnosti emisnej kontroly pravidelnej došlo k poškodeniu alebo zničeniu osvedčenia o technickej kontrole alebo kontrolnej nálepky alebo osvedčenia o emisnej kontrole alebo kontrolnej nálepky alebo k výmene čelného skla.“